اثاروبرکات صلوات

اهمیت صلوات
خداوند متعال با ان عظمت کبریائی و با ان غنای مطلق .ابتدا خود صلوات بر ان حضرت را افتتاح نموده است.وبعد جمیع فرشتگانش رانیز دراین صلوات و تجلیل ازپیامبر به خود منضم کرده.و سپس اهل ایمان را به صلوات بر ان حضرت وتسلیم در برابر اوامرفرمود است.
هر که دعایی کند ونام پیامبر اکرم را نبرد.ان دعا بالای سرش(همچون پرنده ای)بچرخد و چون نام پیامبر را ببرد دعا بالا رود.  (امام صادق) ترجمه ی اصول کافی.ج۴.ص۲۸۸
از امام صادق پرسیدند پاداش کسی که برمحمد وال محمد صلوات بفرستدچیست؟ امام فرمودند:بخدا سوگند مانند(پاکی و بی گناهی) روزی که از مادر متولد گشته از گناهان بیرون اید  (جامع الاخبار)
پیامبر اکرم میفرماید:هر که از روی شوق و محبت.به من روزی? مرتبه صلوات بفرستد.بر خدا لازم میگردد  که گناهان او رادر ان شب و روز بیامرزد   (بحا الا نوارج۴.ص۹۰)
کسی که بدون صلوات بر محمد و ال محمد نماز گذارد وعمدا صلوات را ترک کند نمازش باطل است(بحار الا نوارج۹۴
هر کس بر من صلوات نفرستد.دین برای او نخواهد بود(پیامبر اکرم) شرح وفضایل صلوات.
الف) بهره های دنیوی صلوات
 موجب بر اورده شدن حاجات میشود
هر که یکمرتبه از روی اخلاص ونیت قلبی.بر رسول خدا صلوات بفرستد.خدا۱۰۰حاجت او را روا سازد که۳۰دردنیا و۷۰در اخرت باشد(امام صادق) بحار الا نوار    .رسول خدا فرمودند:کسی در روز جمعه ۱۰۰مرتبه بر من و المصلوات بفرستد .خدا۶۰حاجت او را براورده می نماید که۳۰حاجت ان مربوط به دنیاو۳۰ حاجت مربوط به اخرت است(امام رضا)ترجمه ثواب الاعمال وعقاب الاعمال.
کفایت کننده ی امر دنیا و اخرت
از امام صادق در این زمینه روایت شده است:مردی نزد رسول خدا امد وعرض کرد من یک سوم صلواتم را برای شما قرار میدهم نه بلکه نصف صلواتم را برای شما قرار میدهم نه بلکه تمامی ان را برای شما قرار میدهم رسول خدا فرمود در این صورت خرج و  موونت دنیا و اخرت تو کفایت شود . راوی گوید :از امام صادق پرسیدم معنای اینکه همهی صلواتم را برای شما قرار میدهم چیست ؟ امام صادق فرمود:یعنی پیامبر اکرم را مقدم بر هر حاجتی قرار میدهد و از خدا چیزی در خواست نکند مگر اینکه به نام رسول خدا ابتدا کندو بر او صلوات فرستد.و سپس حاجات خود را از خدا بخواهد . اصول کافی
موجب بی نیازی وتوانگر شدن است
پیامبر اکرم میفرماید:بسیار یاد کردن خداوند وبر من صلوات فرستادن موجب برطرف شدن فقر میگردد. شرح و فضایل صلوات
نفاق را از بین میبرد
از امام صادق روایت شده است .رسول خدا فرموده است :صدا های خود را در صلوات فرستادن بر من بلند کنیدزیرا ان نفاق را از بین میبرد.  اصول کافی
همچنین ان حضرت میفرماید:رسول خدا فرموده:صلوات بر من و اهل بیتم نفاق را از بین میبرد. اصول کافی 

موجب استجابت دعاست
از پیامبر اکرم روایت شده است: صلوات فرستادن شما بر من موجب استجابت دعای شما میشود.و اعمال شما را پاکیزه میگرداند. بحار الا نوار
وسیله ی خیر و برکت مجالس است
امام صادق در این زمینه میفرماید:هر گروهی که در مجلسی جمع شوند وخداوند را یاد نکنند ان مجلی برای انان مایه ی حسرت و وبال خواهد شد. اصول کافی
عافیت وسلامتی دنیا و اخرت رابدنبال دارد
رسول خدا در این باره میفرماید:هر که یک مرتبه بر من صلوات فرستد.حق تعالی در عافیت را به روی او میگشاید. جامع الاخبار.
ب) بهره های اخروی صلوات
موجب بخشش گناهان میشود
پیامبر اکرم میفرماید:هر که یک مرتبه بر من صلوات فرستد.از گناهان  او ذره ای باقی نمیماند. جامع الا خبار.ص
همچنین رسول خدا میفرماید:هر که یک مرتبه بر من صلوات فرستد.و ان را به۲ملکی که حافظ او هستند.بشنواند. ان ۲ملک تا۳روز  هیچ گناهی برای او نمینویسند. جامع الا خبار
کفاره ی گناهان است
امام رضا میفرماید:کسی که قادر نیست کفاره ی گناهان خود را بدهد.باید بر محمد وال محمد بسیار صلوات فرستد.زیرا صلوات بر انها گناهان را میریزد. جامع الخبار.
عبادت پروردگار است
پیامبر اکرم میفرماید:یاد خدا عبادت است.و یاد من نیز عبادت است.و همچنین یاد علی(ع)ویاد اماماناز اولاد علی نیز عبادت است. بحا الا نوار .
ذکر وتسبیح خداست
امام رضا میفرماید:صلوات فرستادن بر محمد وال محمد.درنزد خدا برابر با تسبیح.تهلیل و تکبیر است.جامع الا خبار.
همچنین امام صادق میفرماید:هرکه خدا را یاد کند.۱۰حسنه برای او نوشته میشود.وهر که رسول خدارا یاد کند۱۰حسنه برای او نوشته میشود. زیرا خداوند سبحان(پاکی) ان حضرت را قرین خود گردانیده است.علل الشرایع.
وسیله ی قرب ونزدیک شدن به خداوند است
از امام عسکری روایت شده است:خداوند حضرت ابراهیم راخلیل(دویست صمیمی)خود گردانید برای انکه بر محمد و ال محمد بسیار صلوات میفرستاد. علل الشرایع.
وسیله ی قرب ونزدیکی به پیامبر است
از رسول خدا روایت شده است: سزاوار ترین مردم به من در روز قیامت کسی است که در دنیا بر من بیشتر صلوات فرستاده است.جامع الا خبار.

وسیله ی خشنودی پروردگار است
امام صادق در این رابطه میفرماید:رسول خدا فرمود:صلوات فرستادن شما بر من.باعث روا شدن حاجت های شماست.و خدا را از شما راضی میگرداند.و اعمال شما را پاکیزه میسازد.جامع الاخبار.


موجب شفاعت ان حضرت میگردد
رسول خدا در ضمن وصیتی که به علی(ع)مینمود میفرمود:یا علی هر که در هر روز یا در شب بر من صلوات فرستد.شفاعت من برای او واجب میشود.هر چند اهل گناهان کبیره باشد. جامع الاخبار.


سبب سنگینی ترازو ی اعمال است
پیامبر اکرم میفرماید: من در روز قیامت در کنار میزان خواهم بود.هر که کفه ی گناهانش سنگین تر از کفه ی حسناتش باشد.صلواتی را مه بر من فرستاده است میاورم و در کفه ی حسناتش میگذارم تا انکه کفه ی حسناتشبه ان کفه(گناهان)سنگین تر گردد. ثواب الاعمال و عقاب الاعمال
وسیله ی خلاصی از جهنم است
پیامبر اکرم میفرماید:هرگز داخل اتش جهنم نخواهد شد کسی که بر من صلوات فرستد. جامع الاخبار.
سبب نجات از هول های قیامت است
پیامبر در این مورد میفرماید:رستگار ترین شما از هول های قیامت کسی است که بر من بیشتر صلوات میفرستد. شرح و فضایل صلوات.
 وسیله ی بر طرف شدن تشنگی وعطش قیامت است
مشمول رحمت خداوند میگردد
خداوند وملائکه بر صلوات فرستنده صلوات وسلام میفرستند
ملائکه برای ان بنده استغفارکنند
رسول خدا بر ان بنده صلوات میفرستد
سبب نورانی شدن قبر میگردد
هنگام عبور از صراط نور است
سبب نورانی شدن در قیامت است
موجب هدایت به بهشت است
به اشامیدن شراب شراب سلسبیل نائل میگردد
برترین فضیلتها به صلوات تعلق دارد
سبب اسان شدن سختیها و مشکلات میگردد
برتر از ۲۰هزار سال عبادت فرشته است
مواردی که صلوات فرستادن تاکید میشود.
هنگام  نام بردن اسم مبارک حضرت
هنگام وضو
در تعقیب نماز ها بخصوص نماز صبحو مغرب
قبل وبعد از دعا
در هر روز وشب
عصر روز ?شنبه تا اخر روز جمعه
ماه مبارک رجب.شعبان.رمضان
هنگام بوویدن گلها وریاحین
بعد از عطسه کردن
هنگام وزیدن باد
هنگام ذبح حیوانات

/ 0 نظر / 12 بازدید