شناخت مختصری از زندگانی امام حسین(ع)

سومین امام معصوم در سوم(یا چهارم) شعبان سال چهارم هجری در شهر مدینه دیده به جهان گشود. او دومین ثمره ی پیوند فرخنده ی علی(ع) وحضرت فاطمه است. حسین بن علی در دوران عمر خود به شجاعت وازادگی وایستادگی در برابر ظلم وستم داشت.

مراحل زندگی حسین بن علی(ع)

حسین بن علی مدت شش سال از دوران کودکی خود را در زمان جد بزرگوار خود سپری کرد وپس از رحلت ان حضرت.مدت سی سال در کنار پدرش امیر مومنان. زندگی کرد و در حوادث مهم دوران خلافت ایشان به صورت فعال شرکت داشت.پس از شهادت امیر مومنان(ع)(در سال چهل هجری) مدت ده سال در زمینه ی سیاسی واجتماعی  در کنار برادر خود حسن بن علی (ع) قرار داشت وپس از شهادت امام حسن(ع)(در سال پنجاه هجری)به مدت ده سال در اوج قدرت معاویّ بن ابی سفیان. بار ها با وی پنجه افکند وپس از مرگ وی نیز در برابر حکومتپسرش یزید قیام کرد و در محرم سال شصت ویک هجری در سرزمین کربلا به شهادت رسید

مبارزات حسین بن علی در دوران قبل از امامت

امام حسین از دوران نوجوانی که شاهد انحراف دستگاه حکومت اسلامی از مسیر اصلی خود بود.از موضعگیری های سیاسی پدر خود پیروی وحمایت میکرد.چنان که در زمان خلافت عمر بن خطاب.روزی وارد مسجد شد و دید عمر بر فراز منبر نشسته است.با دیدن این صحنه.بالای منبر رفت وبه عمر گفت: از منبر پدرم پایین بیا و به بالای منبر پدرت برو!

عمر که قافیه را باخته بود.گفت:پدرم منبر نداشت!انگاه او در کنار خود نشانید.و پس از انکه از منبر پایین امد.او را به منزل خود برد وپرسید: این سخن را چه کسی به تو یاد داده است؟او پاسخ داد : هیچ کس

در جبهه های نبرد با ناکثین وقاسطین

امام حسین در دوران خلافت پدرش.امیر مومنان در صحنه ی سیاسی و نظامی در کنار ان حضرت قرار داشت .او در هر سه جنگی که در این دوران برای پدر ارجمندش پیش امد. شرکت فعال داشت.در جنگ جمل فرماندهی جناح چپ سپاه امیر مومنان (ع) به عهد هی وی بود و در جنگ صفین.چه از راه های سخنرانیهای پرشورو تشویق یاران علی(ع)جهت شرکت در جنگ.و چه از  رهگذر پیکار با قاسطین.نقشی فعال داشت در جریان حکمیت نیز یکی از شهود این ماجرا از طرف علی(ع) بود

حسین بن علی(ع) پس از شهادت علی(ع) در کنار برادر خویش. رهبر وپیشوای وقت.حسن بن علی(ع) قرار گرفت وهنگام حرکت نیرو های امام مجتبی(ع)به سمت شام. همراه ان حضرت در صحنه  ی نظامی و پیشروی به سوی سپاه شام حضور داشتو هنگامی که معاویه به امام حسن (ع) پیشنهاد صلح کرد امام حسن او و عبد الله بن جعفر را فرا خواند و در بار هی این پیشنهاد.با ان دو به گفتگو پرداخت. وبالا خره پس از متارکه ی جنگ و انعقاد پیمان صلح .همراه برادرش به شهر مدینه باز گشت و همانجا اقامت گزید

مبارزات امام حسین با حکومت معاویه

? سخنرانیها ونامه های اعتراض امیز

مخالفت با ولیعهدی یزید

نگرانی معاویه از قیام امام حسین

پاسخ تاریخی امام حسین به معاویه

? سخنرانی های کوبنده و افشاگرانه در کنگره ی عظیم حج

? ضبط اموال دولتی

عوامل پیدایش نهضت امام حسین

?درخواست بیعت از امام حسین(ع) برای یزید و وارد اوردن فشار به ان حضرت به این منظور

?دعوت مردم کوفه از امام حسین(ع) به عراق

?عامل امر به معروف و نهی از منکر امام که  امام حسین (ع)از روز نخست از مدینه با این شعار حرکت کرد.

/ 0 نظر / 14 بازدید